GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Tüzük

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği Tüzüğü

“Helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” ilkesinden hareketle, “yiyecek, içecek, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünleri ile temel ihtiyaç maddelerinin ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin helalliğini, temizliğini-hijyenikliğini, insan sağlığına faydalılığını” sağlamayı hedef alarak, “tüketime sunulan her yiyecek gıda değildir, tüketime sunulan her madde helal olmaz, tüketime sunulan her ilaç şifa vermez, tüketime sunulan her temizlik maddesi temizleyici değildir” ana temalarından hareketle, “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur.

BÖLÜM-I

DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, AMACI VE ÜYELİK
KURULUŞ VE AD

Madde-1:

“Helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” ilkesinden hareketle, “yiyecek, içecek, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünleri ile temel ihtiyaç maddelerinin ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin helalliğini, temizliğini-hijyenikliğini, insan sağlığına faydalılığını” sağlamayı hedef alarak, “tüketime sunulan her yiyecek gıda değildir, tüketime sunulan her madde helal olmaz, tüketime sunulan her ilaç şifa vermez, tüketime sunulan her temizlik maddesi temizleyici değildir” ana temalarından hareketle, “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kısa adı “GİMDES”tir.

GENEL MERKEZ, ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

Madde-2:

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır.

Madde-3:

Dernek, Genel Merkez’den organize edilen, yönetilip yönlendirilen çalışmalarını ve bütün faaliyetlerini tüm ülke düzeyinde ve yasal gereklere uygun olarak yurt dışında yürütür.

Gerekli şartların oluşması, talep gelmesi ya da fayda görülmesi durumunda Başkanın, Sekreterin veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla, bütün il ve ilçeler ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve yurtdışında temsilcilikler açılabilir.

Derneğin şubesi bulunmaz.

DERNEĞİN AMACI

Madde-4:

Derneğin amacı, bireyin ve toplumsal bütünlüğün gıda maddeleri, kozmetikler, ilaçlar ve temizlik ürünleri başta olmak üzere hayatında kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak; bu maddelerin inancı bakımından helal olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı, beslenme düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı, kullanılmasının ya da kullanılmamasının nasıl etkilerinin olduğu gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yürütmek, projeler üretmek, prosedür önerileri hazırlamak; kişilere, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, Hükümet ve Parlamento organlarına bu hususta danışmanlık yapmak ve üretilen projeleri ve önerileri sunmak, “gıda ve ihtiyaç maddeleri” hakkında duyarlılık ve bilinç kazandıracak çalışmalarda bulunmak, gıda maddeleri, ilaçlar, temizlik ve kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddelerinin kontrol ve denetimini yapan kurum ve kuruluşlara, şahıs ve ekiplere bu hususta projeler ve öneriler sunmak; “Helal Sertifikası” hususunda yasal gereklere uygun olarak kamuoyu oluşturmak ve örnek projeler, prosedürler hazırlamak, hazırlatmak, araştırmak ve bunları sertifikalandırma yetkisine sahip şahıs, ekip ve kurumlara teklif etmek, her türlü sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, ticari, eğitimsel ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

“Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve temizlikte kullanılan maddeler” üzerine çalışmaları olanların, proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin, güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek; bireyin ve toplumun “helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” istek ve ihtiyacı bakımından bilinçlenmesine karşı duran, engel oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların çaba ve çalışmalarını deşifre ederek kamuoyunun bilgisine sunmak, bu tür çaba ve çalışmalardan birey ve toplumun korunmasına katkıda bulunmak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri verenlere yardımcı olmak ve organizasyonu sağlamaktır.

Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve diğer sağlık maddeleri için belirlenecek kriterler bakımından sertifikalandırılması için gerekli çalışmaları yapan şahıs, ekip ve kurumların bu çalışmalarını organize etmektir.

Gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaçlar ve diğer ihtiyaç maddeleri hakkında “helallik”, “temizlik”, “sağlığa faydalılık” ve bunların sertifikalandırılmasının mahiyeti ve esasları hususlarında her türlü araştırmaları yapmak, yaptırmak ve organize etmek; bu tür çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, talep edilmesi halinde mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmak.

Dernek; yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcayacak olup, gelirlerini herkesin yararına açık olarak, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın kamu yararı doğrultusunda ve toplum yararına kullanacaktır.

 

DERNEK AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR

Madde-5:

Dernek, amacına ulaşmak için şu çalışmaları yapar:

1 ) Ülkemizde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin niteliği, içeriği ve kazandırıp kaybettirdikleri bakımından bilinçlenme ya da bilinçlenmeye engel olma ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları araştırmak, belirlemek, elde ettiği sonuçları kamuoyuna, ilgili kişilere ve mercilere duyurmak.

2 ) “Gıda”, “ilaç”, “sağlık malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “kozmetik mamulleri”, “helal”, “haram”, “beslenme”, “ihtiyaç maddeleri” vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, etkilemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak.

3 ) Derneğin amacına uygun olarak radyo ve televizyon programları hazırlamak; eğitici ve tanıtıcı oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak; konserler düzenlemek, tiyatrolar oynatmak, sinema filmleri yapmak, sergiler açmak, yayınevleri kurmak, kitap, gazete, dergi, broşür gibi görsel ve yazılı yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, her türlü kampanyalar tertip etmek, vakıflar kurmak, okuma odaları, kültür ve sanat evleri ile kurslar ve okullar açmak. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği içinde gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürmek. Yine bu hususta, yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, benzer veya ortak çalışmalarda bulunmak.

4) “Gıda Kontrol, Denetim ve Genetik Araştırma Enstitüsü” kurulmasını organize etmek. Bunun için ortam hazırlamak, imkân sağlamak. Bu enstitü çerçevesinde ve bu enstitüye zemin oluşturmak için laboratuarlar, test ve tahlil merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurulması için çalışmalar yapmak.

5 ) Temel amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü çalışmalardan ayrı olarak, dernek faaliyetlerinin harcamalarını karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve fuarlar düzenlemek; yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletmek, her sahada faaliyet gösterecek iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve ortak olmak. Ayrıca, sadece üyelere yönelik olarak lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, ayrıca yazılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlamak ve her türlü basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak.

6 ) Üyelerin beslenme, barınma, giyinme, sağlık gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

7 ) Her yıl “Gıda Ödülü”, “İçecek Ödülü”, “Temizlik Ödülü”, “İlaç Ödülü”, “Temizlik Malzemesi Ödülü”, “İhtiyaç Maddeleri Ödülü” gibi ödüller vermek. Ödüllere hak kazananların tesbitinde referans olması amacıyla, her türlü bilgiyle zenginleştirilmiş dosyalama, arşiv ve biyogrofi çalışmaları yapmak.

8 ) Gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünleri için “Helal Sertifikası” verilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmak, yasal düzenlemeler yapılması için yetkili mercilere öneriler ve projeler sunmak, çalışmalar yapmak, sertifika kurumlarının çalışmalarını organize ederek, Helal Sertifika’nın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

9 ) Dernek Yönetim Kurulu tarafından Dernek amaçları kapsamında belirlenecek ve plânlanacak olan her türlü faaliyette bulunmak.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde-6:

Derneğin kuruluş amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Yasası’nın öngördüğü şartları taşıyan, gıda ve ihtiyaç maddelerinin denetlenmesi ve sertifikalandırması çalışmalarında bulunmuş olan, bulunan ya da bu tür çalışmalara ilgi duyan veya destek olan, gıda ve ihtiyaç maddeleri üzerine özel veya genel çalışmaları olanlar başta olmak üzere, 18 yaşını bitirmiş herkes Derneğe üye olabilir.

Yönetim Kurulu, bireyin ve toplumun yedikleri, içtikleri, kullandıkları hakkında bilinçlenmesi, ve bilgilendirilmesi yolunda yaptığı katkılardan ve Derneğin amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalarından dolayı gerekli gördüğü gerçek ya da tüzel kişilere; en az iki üyesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 3/5 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla derneğin “Onur Üyeliği”ni verebilir. Onur üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine Genel Merkez tarafından sunulur

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmaları halinde mümkündür. Bu şart onursal üyelik ve derneğin yurtdışı temsilciliklerinde çalışma yapacaklar için aranmaz.

Üye olma süreci, son üç ayda çekilmiş üç fotoğraf ekli, iki üyenin referansını içeren üyelik başvuru belgesinin Dernek Merkezi’ne bizzat verilmesiyle başlar. Başvurular Sekreter tarafından incelenir, varsa eksiklikler tamamlattırılarak Yönetim Kurulu gündemine alınır. Yönetim Kurulu, Sekreterin incelemeye ilişkin bilgisini dinledikten sonra salt çoğunlukla alınacak karar ile soruşturma yaptırabilir, üyeliği kabûl ya da red kararı verebilir. Sonuç, yasal sürede üyelik başvurusunda bulunana bildirilir. Yönetim Kurulu, red kararında gerekçe göstermekle yükümlü değildir ve verdiği karar kesindir.

Üyeliğe kabul durumunda “üye no”su verilir. Yönetim Kurulu kararının Üye Kayıt Defterine yazılmasıyla işlem tamamlanır.

Üyenin, kimlik kartını alırken, giriş aidatını, yıllık aidatını ve kimlik kartı bedelini ödemesi zorunludur.

Dernek üyeleri dernek yönetimine ve kurullarına seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oyu vardır.

ÜYELİK AİDATLARI

Madde-7:

Üyelik aidatı aylık 10 Türk Lirası (TL)’dır.

Aidatın artırılmasına ya da azaltılmasına ve artırma ya da azaltma oranlarına veya miktarlarına Genel Kurul tarafından karar verilir. Yıllık aidat peşin olarak da ödenebilir.

Üyeler ayrıca 10 Türk Lirası (TL) giriş aidatı verirler. Öğrencilerden giriş aidatı alınmaz.

Kimlik kartı bedeli de her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DERNEKTEN VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde-8:

Her üye, ayrılma isteğini hiçbir gerekçe gösterme şartı olmaksızın, yazılı olarak bildirmek şartıyla istediği zaman dernekten ayrılabilir.

Dernek üyeliğinden ayrılanlar, eğer ayrılışlarında gerekçe göstermişlerse, sonradan yeniden üyelik için müracaatları halinde gerekçelerine bakılır ve makul bir gerekçe gösteren üyenin üyeliği kabul edilebilir. Makul bir gerekçe göstermeksizin üyelikten ayrılanlar, bir daha üye olamazlar. Eğer üyelikten ayrılanlar, Derneğin Yönetim Kurulunun bilgisi ve izni dahilinde ayrılmışlarsa, yeniden müracaatları halinde üyeliğe tekrar hak kazanırlar.

Üyeliğin düşmesi, üyenin ayrılması, üyelikten çıkarma işlemleri de, üye kayıtlarında olduğu gibi, kayıt defterine işlenir ve evraklar, ilgilinin dosyasına yerleştirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde-9:

Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler ve üyenin yazılı savunması, Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Sekreterliğe gönderilir. Sekreterliğin hazırladığı dosya Yönetim Kurulu’nda görüşülür. Ancak Yönetim Kurulu gelen dosyayı yeterli bulmazsa, soruşturmanın genişletilmesi için dosyayı 15 gün içinde Sekreterliğe geri gönderebilir. Bu durumda, Sekreterlik, üyenin çıkarılmasını isteyen Yönetim Kurulu üyesinden, dosyanın iade tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni dosyayı hazırlamasını ister.

Çıkarma kararını, üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını da alarak Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulunun kararıyla üyenin çıkarılma işlemi gerçekleşir. Ancak, üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır ve itiraz halinde Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

Yönetim Kurulu’nun en geç bir ay içinde vereceği karar, ilgili üyeye yazılı olarak ya da e-posta ile bildirilir. Ayrıca üyelikten çıkarılma kararı, tüm temsilciliklere duyurulur. Aidat borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan, borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir.

Üyelikten çıkarma işlemleriyle ilgili bütün belgeler üyenin dosyasına yerleştirilir, bu süreçteki bütün işlem akışı, kayıt defterinin ilgili hanesine kaydedilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Madde-10:

a) Dernek amacına, amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına aykırı çalışmalarda bulunmak,

b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun mazeretsiz olarak aksatmak, yükümlülüklerini yerine getirmemek,

c) Günlük yaşamında Tüzüğe aykırı tutumlarıyla nitelendirilmeye başlanmak veya dikkatsizliği sonucu Tüzüğe aykırı bir hayatı sürdürdüğü izlenimini kamuoyunda oluşturmak ve bu haliyle Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülmek,

d) Derneğe, dernek üyeleri veya organlarında çalışanlara ve görevlilere karşı üyelikle, genel ahlâk ve âdaba yakışmayan söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunmak,

e) Dernek Yönetim Kurulunun iznini almaksızın aynı amaçla çalışan başka bir dernek, vakıf, vb. kuruluşların üyesi olmak,

f) Aidatlarını ödememek.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde-11:

Aşağıdaki hallerde Haysiyet Divanının kararına gerek kalmaksızın, üyelik kendiliğinden düşmüş olur ve Yönetim Kurulu bu hususu tutanakla tesbit eder.

a) Üyenin ölmesi.

b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların yitirilmesi.

c) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 20 gün içerisinde ödenmemesi.

BÖLÜM II

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde-12:

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

GENEL KURULUN KURULUŞU VE ÜYELERİ

Madde-13:

Derneğin en büyük ve en yetkili organı olan Genel Kurul, doğal üyeler ve Dernek üyeleri ile toplanır.

Kurucu Üyeler, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, üyelikten çıkarılmamış ya da üyeliği düşmemiş önceki Genel Başkanlar, Genel Kurulun doğal delegeleridir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-14:

Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek organlarını (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu) üç yıl için seçmek,

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirmek, kabul etmek ya da haklarında işlem yapmaya yetki vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını belirlemek ya da bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek

f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına veya bulunmamasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

h) Birlik ya da federasyon kurmak, kurulu bir birliğe ya da federasyona üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

l) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

k) Derneğin feshine karar vermek,

l) Yıllık aidat ve diğer üye yükümlülüklerini belirlemek,

l) Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde-15:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki biçimde toplanır.

Olağan toplantılar üç yılda bir Mayıs ayının ilk Pazar günü, gündemi görüşmek üzere yapılır. Bu toplantıda Genel Kurul’un yapması gereken faaliyetler yapılır, Dernek organlarında görev alacak kişiler üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, yahut dernek üyelerinin dörtte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü de toplanır.

GENEL KURUL’UN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Madde-16:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel ya da ulusal bir gazetede ilan edilerek ya da e-posta adreslerine bildirimde bulunularak veya yazılı davetiye gönderilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmaması halinde, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, sekiz haftadan fazla olmamak şartıyla ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi de belirtilir. Bu durumda toplantı gündemi ve katılımcıların listesi, Dernek merkezinde askıya çıkarılır ve yasal bildirimler yapılır.

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI

Madde-17:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katının bir fazlasından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞI

Madde-18:

Genel Kurul, toplantı duyurusuna uygun biçimde, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter tam sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulda yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunanlardan en az onda biri tarafından gündeme alınması istenen bir konu olursa, görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı bulunup, üyeler, bir başkası yerine ya da adına oy kullanamaz. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Genel Kurul Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Tüzük değişikliği ve fesih kararları ise, üye tam sayısının 2/3 oyları ile alınır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

Seçimlere, aday gösterilenlerin soyadları sırasına göre duyuru tahtasına yazılmalarıyla başlanır. Genel Kurul üyesi olmayanlar, Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin imzalı tavsiyesiyle aday gösterilebilir. Yönetim Kurulu seçimleri, Genel Kurul Başkanlığının mührünü taşıyan zarfların içine konulacak soğuk damgalı oy pusulalarına, asıl üye sayısınca aday yazılarak gizli oy, açık döküm yöntemiyle yapılır. Daha az oy alanlar yedek üye olurlar.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU VE TOPLANTILARI

Madde-19:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç yıl süre için seçilen 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmelerinden başlayarak en geç üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp aralarında gizli oyla ve oy çokluğuyla Başkan’ı, Başkan Yardımcısı’nı, Sekreter’i, Sekreter Yardımcısı’nı ve Sayman’ı belirler. Ayrıca Yardımcı Kurulları ve Komisyonları seçerek sorumlu Yönetim Kurulu üyesini gösterir.

Yönetim Kurulu ayda bir olağan veya Genel Başkanın ya da Yönetim Kurulu üyelerinden 2‘sinin çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının 3/5’ ile toplanır ve kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayanın üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla düşürülebilir.

Derneği, Yönetim Kurulu adına Başkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazışma işleri Başkanın imzasıyla ya da onun vereceği olurla Başkan Yardımcısı ya da Sekreterce yapılır.

Başkan, Yönetim Kurulu üyelerini veya dernek üyelerini Dernekle ilgili işler için görevlendirebilir. Başkan, Kurullar, Temsilcilikler, Yardımcı Organlar ile Komisyonların da doğal Başkanıdır. Dernek çalışmaları, düzeni ve disiplini konularında gerekli önlemleri alır ve yetkili makamlardan Dernek adına istemde bulunabilir.

Başkan, Yönetim Kurulu’nun 3/5 oyuyla görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu, toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapabilir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-20:

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1) Dernek tüzelkişiliğini temsil etmek,

2) Derneğin yönetimini sağlamak. Yazışma ve hesap işlemleriyle tüm çalışmalar Başkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Başkan’ın ve Sekreter’in geçici yokluğunda yardımcıları, Sayman’ın geçici yokluğunda, Başkan tarafından görevlendirilecek üye görev yapar. Sekreter, Başkanla görüşerek toplantı gündemini hazırlar. Yazışmalardan Sekreter, hesap işlerinden Sayman sorumludur. Sayman her toplantıda yapılmış giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır. Hesap ve banka işlemleri Başkan ile Saymanın imzalarıyla, Başkanın olmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı ve Sekreterin imzaları da alınarak Saymanın imzasıyla yapılır.

3) Derneğin tüm işlemlerini yürütmek, Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

4) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

5) Dernek Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

6) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

7) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.

8 ) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak; dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek.

9) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimi sonuçlarını yasal süresi içinde mülki amirliğe bildirmek.

10) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

11) Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.

13) Derneğin amaçlarına uygun çalışmalarda bulunanlara, yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü taktirde dernek onur üyeliği vermek.

14) Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtmek ve korumak. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirmek.

15) Haklarında disiplin kovuşturması açılması istenen üyelerin tamamlanmış dosyalarını karara bağlamak.

16) Dernek yayınlarını gerçekleştirip dağıttırmak, bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle öbür tüm çalışmaları yerine getirmek.

17) Tüzüğün başka organa vermediği işleri ve görevleri yapmak.

18) Dernek adına ödül ve armağanlar vermek. Ödül ve armağanların kimlere, niçin ve nasıl verileceği yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

19) Kurullar ve Komisyonlar belirlemek, bunların çalışma şartlarını, amaç ve faaliyetlerini tayin ve tesbit etmek ve bunları oluşturmak,

20) Denetim Kurulu kararlarını uygulamak, Kurullar ile Komisyonların tekliflerinden uygun bulduklarını icraata geçirmek.

21) Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemlerle yıllık takip usulleri, plânlar ve göstergeleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda Genel Başkanı yetkili kılmak. İşbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi ve kuruluşları belirlemek. Tüzük değişikliği taslakları hazırlamak. Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak. Genelgeler için Başkan’a yetki vermek.

22) Dernek içi uyumlaşma ve anlayışı geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için toplantılar düzenlemek.

23) Yasaların öngördüğü şartlara uyarak yurtiçinde ve yurtdışında başka kuruluşlarla işbirliği yapmak, temsilcilikler kurmak ve temsilciliklerin kaldırılmasına karar vermek.

24) Dernek simgesini belirlemek, Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek.

25) Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taşınmaz mal edinmek ve karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün başka organlara vermediği işleri gerçekleştirmek ve çalışmaları yapmak.

DERNEK BAŞKANI

Madde-21:

Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Derneği yönetir. Yönetim Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir. Dernek adına açıklama yapma yetkisi Başkana aittir. Başkan, Dernek adına açıklama yapması hususunda herhangi bir Yönetim Kuruyu üyesini de görevlendirir. Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

SEKRETER

Madde-22:

Sekreter, derneğin bütün yazı işlerini yürütür, yönetim işlerinin takibini yapar.Yardımcı Sekreter, Sekreterin verdiği işleri yapar ve örgütlenme, eğitim ve yayın işlerini yürütür; Sekreterin olmadığı durumlarda Sekreterin yetkilerini kullanır ve görevlerini yapar.

SAYMAN

Madde-23:

Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

İÇ DENETİM VE DENETİM KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Madde-24:

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyeliği için önerilen ya da aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üçü asıl, diğer üçü ise yedek üye olur.

Denetim Kurulu, Genel Kurul’u izleyen üç gün içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak Başkan’ını, Başkan Yardımcısı’nı ve Katib’ini seçer. Kurul, Başkan’ın hazırladığı gündemi görüşmek üzere Başkanı tarafından en az ayda bir kez toplantıya çağrılır. Üye tam sayısıyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alınır.

Dernek iç denetimi, Genel kurul, Yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, Derneğin tüm mali işlerini denetleyerek yılda iki kez Yönetim Kurulu’na gözlem raporu verir. Genel Kurul’a sunulacak raporu Yönetim Kurulu aracılığıyla katılacak üyelere iletir. Zorunlu durumlarda Yönetim Kurulunun istediği hesapları da denetler. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Denetim sonuçlarını gösteren raporlarını Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, Dernek faaliyetlerinin Tüzüğe, yasalara ve verilen yetkilere aykırı olarak yoğun biçimde yürütüldüğünü belgelemesi halinde, olağanüstü Genel Kurul kararı verebilir.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde-25:

Yasal sınırlar ve Dernek Tüzüğü ile kayıt altına alınmış disiplin işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde-26:

Haysiyet Divanı aşağıda sayılan disiplin cezaları verebilir:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Geçici çıkarma,

d) Üyelikten çıkarma.

BÖLÜM III

TEMSİLCİLİKLER VE OYLAMA

TEMSİLCİLİKLER

Madde-27:

Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir. Temsilcilikler Yönetim Kurulu’nun tüzük doğrultusunda vereceği kararlara göre çalışır.

OYLAMA

Madde-28:

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

BÖLÜM IV

YARDIMCI KURULLAR ve KOMİSYONLAR

Madde-29:

Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki kurullar ve Komisyonlar kurulabilir ya da kaldırılabilir. Kurullar ve komisyonlar Derneğin zorunlu organı olmayıp Yönetim Kurulu kararı ile kurulurlar ya da kaldırılırlar. Kurullar ile komisyonların çalışmaları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

DANIŞMA KURULU

Değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, mesleklerinde deneyim kazanmış ve Derneğin amaçlarına uygun alanlarda faaliyetleri olan, birikimleriyle gıda madeleri, ihtiyaç maddeleri, ilaç, sağlık malzemeleri, kozmetik ve temizlik ürünleri konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar arasından Yönetim Kurulunca seçilecek kişilerden oluşur. Bu kurul, Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir.

GIDA ÜRÜNLERİ KURULU

Mesleği Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Biyolog, Gıda İmalatçısı ve Hekim olanlar arasından Yönetim Kurulu kararıyla teklif götürülerek seçilecek kişilerden oluşan bir kuruldur. Yönetim Kurulu ve Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden, alanına giren konularda Derneğin faydalanacağı görüşlerini bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, lüzumlu çalışmaların gerçekleşmesini sağlar.

HUKUK KURULU

Derneğin amaçlarına uygun olarak, gıda, ilaç, temizlik, kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddeleri üzerinde bunların fıkhi durumları ve bunlarla ilgili hukuki hususlar hakkında görüş belirtmek üzere çalışmayı kabul edenler arasından seçilecek bir kuruldur. Kurul, gerek mevzuat açısından, gerekse hukuk anlayışları ve din açısından incelemelerde bulunur. Yönetim Kurulu ve Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden, alanına giren konularda Derneğin faydalanacağı görüşleri bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, lüzumlu çalışmaların gerçekleşmesini sağlar. Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır.

KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulu, Dernek çalışmalarını yaygınlaştırıp güçlendirmek için uygun bulduğu Komisyonlar kurup kaldırabilirler. Kurulacak Komisyonlarla ilişkileri yürütecek birer Yönetim Kurulu Üyesini de belirler. Bu üyeler Komisyonların doğal başkanıdır.

BÖLÜM V

GENEL KURALLAR

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde-30:

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Gelir ve giderlerde de Dernekler Yasası’nın ilgili hükümleri gözetilir ve uygulanır. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelerden alınacak giriş aidatları,

b) Üyelerden alınacak yıllık aidatlar,

c) Üyelere ve Kurul Üyelerine verilecek Kimlik Kartı bedelleri,

d) Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

e) Mal varlıklarından elde edilen gelirler,

f) Yürürlükteki kurallara uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,

g) Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar,

h) İhtiyaç dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak gelirler,

ı) Derneğin amaçlarına uygun olarak yürütülen çalışmalardan ve talep halinde yapılacak danışmanlık, denetleme, proje hazırlama vb. faaliyetler sebebiyle alınabilecek katkı payları,

i) Gıda, ihtiyaç maddeleri, sağlık malzemeleri, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünleri üreticileri ve satıcıları ile beslenme ve sağlıklı yaşama ile ilgili her türlü mamül ve kurumda yapılacak denetleme ve sertifikalanadırma çalışmalarında veya verilebilecek sertifikalarda yürürlükteki yasalara uygun olarak rol alması halinde alınacak ücretler.

j) Kurumların “GİMDES ÜYELİĞİ” için yapılacak ön hazırlık çalışmaları ve sonrasında kontrol çalışmaları için lüzumlu masraflar karşılığı alınacak bedeller.

j) Derneğe başvuru üzerine yapılabilecek ya da yaptırılabilecek laboratuar tahlilleri ve diğer inceleme ve çalışmaların organizasyonundan sağlanacak katkı payları.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde-31:

Dernek Merkezinde ve temsilciliklerinde gerekli olan defter, dosya ve kayıtlar düzenli olarak tutulur. Dernekler Yasası uyarınca defterlerin işlenmesinden yetkili birimler sorumludur.

Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER VE DERNEĞİN BORÇLANMASI

Madde-32:

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 1000 (bin) Yeni Türk Lirasını aşan tüm harcamalarda, Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasib’in imzalarının bulunması zorunludur. 1000 (bin) Yeni Türk Lirasını aşmayan harcamalar Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter veya Muhasib’in tek başına imzası ile yapılabilir.

Madde-33:

Dernek, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3 oyu ile, yıllık bütçesinin iki katını aşmayacak oranda üyelerinden, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer Kurul ve Komisyon üyeleri ile kredi kurumları ve şirketlerden borç alabilir.

MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Madde-34:

Derneğin gelirleri ve giderleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usûle göre belgelendirilir.

BÖLÜM VI

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE BOŞLUKLAR

Madde-35:

Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu’nun ya da üyelerin onda birinin yazılı teklifi ile, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile değiştirilir. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunan, belirtilmeyen durumlarda Dernekler Yasası ile Medeni Yasa’nın ilgili kuralları uygulanır. Böyle bir ilgili hüküm olmaması halinde, Genel Başkan’ın tek başına alacağı kararlar ya da yapacağı tasarruflar geçerli ve bağlayıcıdır.

DERNEĞİN FESHİ

Madde-36:

Derneğin feshine Dernek Genel Kurulunun üçte ikisinin oyuyla karar verilir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz ve ikinci toplantıya katılan üyeler, sayıları en az Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin iki katından bir fazlası olması şartıyla, fesih konusunu görüşebilirler. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde-37:

Fesih durumunda, malların nereye bırakılacağı da fesih kararında belirtilir. Böyle bir kararın tatbiki için, Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını belirler, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir. Fesih kararı alınmışsa Derneğin mal varlığı, amaç yönünden en yakın olan kuruluşa bırakılır.

KURUCULAR

Madde-38:

“GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ DENETLEME VE SERTİFİKALANDIRMA DERNEĞİ”nin kurucuları, aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir:

1- Faruk KÖSE (Başkan)

2- Hakan ÖZKAN (Başkan Yardımcısı)

3- Cevat ÖZARPA (Genel Sekreter)

4- Mehmet Zahid BÖYÜKÖZER (Genel Sekreter Yardımcısı)

5- Özcan YILDIRIM (Genel Sayman)

6- Sadık POLATDEMİR (Üye)

7- Sami GÜLERYÜZ (Üye)

8- Kubilay ERYILMAZ (Üye)

KURUCU BAŞKAN

Madde-39:

Derneğin Kurucu Başkanı Faruk KÖSE’dir.

========================================================